Nirmalaram

Superior in Nirmalaram Community


Fr. Varghese Kochuparambil CFIC
--------------------------------------
--------------------------------------
email@e.com
Fathers Who Had Served As Superiors In Nirmalaram Community


Fr. Philipp Manappurath 1988-1990

Fr.George Manjankal 1990-1995

Fr.George Puramadam 1995-1999

Fr. Loukose Kaitharathottil 2003-2006

Fr. Saju Thekkanath 1995-1999

Fr. Francis Kurisummootil 2006-2007

Fr.Michael Palakkathadathil 2002-2003